Ποιότητα τροφίμων, νερών – Food and Water Hygiene!

Μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι:Το Εργαστήριό-μας, πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, επιθεωρήσεις, επιτόπιους ελέγχους, τακτικές και συστηματικές δειγματοληψίες & εργαστηριακές δοκιμές (Υγιεινή Τροφίμων / haccp, Ποιότητα Νερών) για μεγά ...