Ποιότητα τροφίμων, νερών – Food and Water Hygiene!

Μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι:

Το Εργαστήριό-μας, πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, επιθεωρήσεις, επιτόπιους ελέγχους, τακτικές και συστηματικές δειγματοληψίες & εργαστηριακές δοκιμές (Υγιεινή Τροφίμων / haccp, Ποιότητα Νερών) για μεγάλο αριθμό τουριστικών και άλλων επιχειρήσεων.

Διορθωτικές ενέργειες πραγματοποιούνται με ευθύνη των επιχειρήσεων. Η συμμετοχή του Εργαστηρίου-μας περιορίζεται στην εργαστηριακή δοκιμή και ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Σκοπός των Προγραμμάτων είναι να διασφαλίζεται η Υγιεινή & Ασφάλεια σε ικανοποιητική κατάσταση και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

We may certify that:

Our Laboratory, carries out during the tourist season, on site checks and monitoring, regular and systematic sampling and laboratory examinations (Food Safety / haccp – Water Quality) for a significant number of tourist and other companies.

The interested companies have the responsibility to take all corrective actions needed. Our participation is limited to laboratory analysis and assertion of laboratory results.

The Programs aim at assuring that Health & Safety conditions are adequate and conforming with existing Regulations.

Tags: No tags

Comments are closed.