ΡΟΔΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, 30/10/2010 – ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .

Μεγάλη υπήρξε για άλλη μια φορά η ανταπόκριση των Πολιτών της Ρόδου στη νέα εκδήλωση συλλογής άχρηστου χαρτιού προς ανακύκλωση. Συλλέχθηκαν συνολικά 17730 Κιλά και η αξία του χαρτιού ανέρχεται σε χίλια τριακόσια είκοσι επτά ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτά (1327,80 ...