Αστικοφιλελεύθερη Δημοκρατία!

1. Μια πραγματικά φιλελευθερη κοινοβουλευτική παρουσία είναι αναγκαία, όχι για να διαχειρίζεται την εξουσία, αλλά για να προστατεύει τα δικαιώματα των Πολιτών από την αυθαιρεσία του Κρατισμού και των Κομμάτων που τον υπηρετούν!........2. Αυτοί που ...