Αντί μείωση της Κρατικής παρέμβασης, Ίδρυση νέου φορέα!…

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (“ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”, 25/11/2010), η γραμματεία καταναλωτή σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ προτίθενται να ιδρύσουν νέο φορέα για συγκριτικές δοκιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ως ιδέα, δεν είναι πρωτότυπη, αντίστοιχες δραστηριότητες υπάρχουν και στο εξωτερικό, πχ Αγγλία, Γερμανία. Στις χώρες όμως αυτές, οι αντίστοιχες δραστηριότητες δεν είναι κρατικές, αλλά προέρχονται από ισχυρά καταναλωτικά κινήματα. Το Κράτος έχει τις υπηρεσίες επισήμου ελέγχου που δρουν αποτελεσματικά, ενώ οι Πολίτες – Καταναλωτές έχουν τις ανεξάρτητες οργανώσεις-τους. Ακόμη, οι επιστημονικοί φορείς και οι μεμονωμένοι επιστήμονες, αλλά και οι ενεργοί πολίτες διαδραματίζουν τους ρόλους-τους σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας.
Κάτι αντίστοιχο μπορεί και πρέπει να γίνει και στη χώρα-μας. Όταν λέμε πως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και μείωση της Κρατικής αναποτελεσματικής παρέμβασης, κάθε κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση, όσο “καλές” και να είναι οι προθέσεις πρέπει να αποφεύγονται. Δεν χρειαζόμαστε νέους φορείς αλλά αλλαγή νοοτροπίας!

http://www.naftemporiki.gr/premium/archive/story.asp?id=1902113

Tags: No tags

2 Responses