Θέσεις και Προτάσεις για το Περιβάλλον & την Οικολογία.


Η Κίνηση Πολιτών «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» δραστηριοποιήθηκε γιατί πιστεύει στην ανάγκη ακηδεμόνευτης, μη χειραγωγούμενης αλλά και οργανωμένης συμμετοχής των Ενεργών Πολιτών στην Κοινωνική, Πολιτική & Οικονομική ζωή του τόπου. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργασθούμε με κάθε Φορέα ή απλό Πολίτη που πιστεύει στις Αρχές & Αξίες μιας Ελεύθερης & Ανοικτής Κοινωνίας ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Η Περιβαλλοντική Ευαισθησία δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «μόδα» όπως ίσως θα ισχυρίζονταν όσοι εφησύχαζαν όταν η προβλεπτικότητα ανήσυχων μυαλών προειδοποιούσε για την ανάγκη να ληφθούν μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι ρεαλιστικά αποτελεσματικά, συγκεκριμένα και διαφανή στην υλοποίησή-τους.
Η επίδειξη αυτάρκειας ή και αυταρέσκειας δεν είναι χρήσιμη, όταν μάλιστα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ιδιωτικός τομέας αποτελεί καίριο παράγοντα στην όλη διαδικασία Περιβαλλοντικής Προστασίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – Θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν:
Λειτουργία βιολογικών:
Είναι χρήσιμα:
α. Να συνεχισθούν και να συστηματοποιηθούν οι έλεγχοι από πλευράς Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι συστηματικοί και διαφανείς.
β. Να στελεχωθούν με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό οι ΔΕΥΑ.
γ. Οι αυτοέλεγχοι των ιδιωτικών εγκαταστάσεων πρέπει να ενθαρρυνθούν, και να μην απαξιώνονται από πλευράς δημοσίων υπηρεσιών, στα πλαίσια μάλιστα και εφαρμογής και των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EMAS.
δ. Να επανεξετασθεί το δίκτυο των προς κατασκευή δημοτικών μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας με βάση ρεαλιστικές οικονομικοτεχνικές λύσεις και όχι με κριτήρια πελατειακών σχέσεων και απώθησης των αναγκαίων λύσεων σε απώτατο μέλλον.
ε. Οι λάσπες μονάδων βιολογικής επεξεργασίας χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Είναι ανάγκη να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, τόσο για τις εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν όσο και μελλοντικά…
Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση.
Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων (Υγειονομική ταφή), οι προσπάθειες ελάττωσης της ποσότητας-τους, και η ανακύκλωση πρέπει να μελετηθούν. Η ανακύκλωση, κυρίως λόγω του κόστους μεταφορικών, μπορεί να δοκιμασθεί με την προϋπόθεση της εθελοντικής συμμετοχής, χρησιμοποίηση προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κλπ. Οι προσπάθειες που έχουν ήδη αρχίσει (κυρίως στον τομέα ανακύκλωσης χαρτιού) αποτελούν ελπιδοφόρες ενδείξεις για τη συνέχεια.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Ο εθελοντισμός στην Περιβαλλοντική προστασία μπορεί να αναπτυχθεί και με την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν στον τομέα αυτό και θετικών κατευθύνσεων εκπαιδευτικοί, ώστε να αποφευχθεί η εντελώς θεωρητική προσέγγιση του θέματος.

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων – Εργαστήρια Δοκιμών
Η διαφύλαξη των αναγκαίων ποσοτήτων καλής ποιότητας πόσιμου αλλά και αρδευτικού ή άλλου νερού προϋποθέτει:
Εξοικονόμηση και αποφυγή σπατάλης
Αποφυγή ρύπανσης ή μόλυνσης των νερών.
Επεξεργασία μειονεκτικών νερών και επαναχρησιμοποίησή-τους.
Για όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητος ο Εργαστηριακός Έλεγχος, Δημόσιος και Ιδιωτικός. Είναι ανάγκη να υπάρξει διαχωρισμός του αναγκαίου επισήμου ελέγχου από την εκτέλεση Ιδιωτικού έργου Παροχής υπηρεσιών.
Σε τελευταίο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας» του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των εργαστηρίων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα από χρηματοδοτικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής σημαντικά: «Η ενίσχυση της ίδρυσης νέων εξειδικευμένων εργαστηριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης θα γίνει μετά από μελέτη σκοπιμότητας που θα υποβάλλεται από το φορέα της πρότασης και θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της παρέμβασης κατά περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος εργαστηριακών φορέων παροχής υπηρεσιών.»

Τουρισμός & Περιβάλλον – «Γαλάζιες Σημαίες».
Η Ρόδος πρωτοπόρησε ήδη από το 1987 όταν απόκτησε τις 3 από τις πρώτες 6 «Γαλάζιες Σημαίες» που απονεμήθηκαν στη χώρα-μας, αφού μόνο στην Ρόδο υπήρχαν τα απαραίτητα εργαστηριακά στοιχεία αναλύσεων. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα-μας με τις καθαρές και οργανωμένες παραλίες κολύμβησης πρέπει να αντιμετωπισθεί ως θέμα σημαντικό στο σημερινό Παγκοσμιοποιημένο Οικονομικό Περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα και οι προσπάθειες για κατοχύρωση της φέτας ή του ούζου ως εθνικών προϊόντων.
Υπέρμετρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και η προσπάθεια προσαρμογής του θεσμού σε όσα ισχύουν στις Βόρειες και Δυτικές χώρες της Ευρώπης τείνουν να αμβλύνουν το συγκριτικό τουριστικό πλεονέκτημα της χώρας-μας.
Οι ιδιωτικοί φορείς μέχρι σήμερα απέδειξαν τη δυνατότητα-τους να προωθήσουν το θεσμό με επιτυχία.

Κυκλοφοριακό. Ηδη, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση στη Ρόδο, γίνεται με τη μέθοδο του «τσαμπουκά» και της αυθαιρεσίας. Χώροι στάθμευσης δεν υπάρχουν, η χρήση ποδηλάτου αποθαρρύνεται, η ιδιοτέλεια, ο προσχηματικός λόγος και η μικροπολιτική σκοπιμότητα κυριαρχούν.

Αυτοέλεγχοι – EMAS
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης και αυτοελέγχων (EMAS), αποτελεί σημαντικό μηχανισμό Περιβαλλοντικής Προστασίας. Στη χώρα-μας, και στη Δωδεκάνησο ιδιαίτερα, τα σχετικά Προγράμματα δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου, με κυριότερους λόγους τη γραφειοκρατία, αλλά και την έλλειψη ευρύτερης δημοσιότητας και ευκολίας πρόσβασης σε αυτά.

Tags: No tags

Comments are closed.