Υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων

Διαφωνώ με τη νομοθέτηση Κανονισμών και Διατάξεων της νοοτροπίας, "πονάει δόντι, κόβει κεφάλι".Προφανώς και δεν είναι υποχρεωτική η "χρήση των επεξεργασμένων αποβλήτων για άρδευση, περιορισμένη, απεριόριστη ή για εμπλουτισμό υδροφορέων..." Μικρές μονάδ ...