Περί ακρυλαμιδίου και άλλων…

Ο Νέος Κανονισμός της ΕΕ περί ακρυλαμιδίου αποσκοπεί κυρίως στη μείωση της έκθεσης των καταναλωτών σε αυτό. Κατά τη διαδικασία των αυτοελέγχων, η πρόθεσή-μας θα ήταν η τεκμηρίωση της μη υπέρβασης του ορίου. Η μείωση όμως στην έκθεση, πραγματοποιείται με β ...

Ακρυλαμίδιο στα Τρόφιμα – Κανονισμός ΕΕ 2017 / 2158

Ο Κανονισμός δίνει ιδιαίτερο βάρος στις προσπάθειες να μειωθεί η δημιουργία κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των τροφίμων, του (καρκινογόνου) ακρυλαμιδίου. Προτείνει συγκεκριμένες βελτιωτικές ενέργειες, όπως χαμηλότερες θερμοκρασίες ψησίματος, συντομότερου ...