ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!

Γιατί ένα Ανεξάρτητο – Ιδιωτικό Εργαστήριο Δοκιμών να εκδίδει “Εκθέσεις Δοκιμών” προς Πελάτες, με ευρήματα εκτός προδιαγραφών;

Η “Εκθεση Δοκιμής”, με τις αποκλίσεις που αναφέρει, περιγράφει ένα δυνητικό κίνδυνο να υπάρξει εκδήλωση τροφολοίμωξης, νομικής συνέπειας λόγω υπέρβασης ή ποιοτικό πρόβλημα σε εγκαταστάσεις ή μηχανήματα. Ο δυνητικός αυτός κίνδυνος δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά και την εμφάνιση, οπωσδήποτε, του προβλήματος ατυχήματος.

Αρα, στην περίπτωση αυτή, απουσία μάλιστα συστηματικού και τακτικού “επισήμου ελέγχου” θα μπορούσε να οδηγεί τον Πελάτη, που πληρώνει για τις Υπηρεσίες Δοκιμών Ποιότητας, να μην νοιώθει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στην Εκθεση Δοκιμής.

Η απουσία επισήμου ελέγχου, μπορεί ακόμη να οδηγεί κάποια Εργαστήρια Δοκιμων, στον πειρασμό να “αλλοιώνουν” τα ευρήματα, για να “ικανοποιούν” Πελάτες. Υπάρχει ο κίνδυνος, να συναντήσουμε στην Αγορά, και “φθηνά συγχωροχάρτια”. (Η έλλειψη διαφάνειας μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες συμπεριφορές, ακόμη και Δημόσια Εργαστήρια του επισήμου ελέγχου).

Η έκδοση Εκθεσης Δοκιμής από ένα αξιόπιστο Ιδιωτικό – Ανεξάρτητο Εργαστήριο Δοκιμών με τα πραγματικά ευρήματα, είναι ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί η Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσίων.

Η διαδικασία αυτοελέγων, η διαπίστευση, η διαφάνεια, αποτελούν χαρακτηριστικά της επιλογής αυτορύθμισης σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας. Κάθε συμπεριφορά που τα υποβαθμίζει ή τα αλλοιώνει, αποτελεί τροχοπέδη στην τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ενός τόπου.

Ενα αξιόπιστο Ιδιωτικό – Ανεξάρτητον Εργαστήριο Δοκιμων, πραγματοποιώντας σωστά τη δουλειά-του, δίνει σε Πελάτες και Προμηθευτές, την προτροπή – στήριξη να βελτιώσουν την Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των Πολιτών.

Tags: No tags

Comments are closed.