ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ – Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης

Σημ. Το μέρος κειμένου που ακολουθεί καταχωρήθηκε επανειλημμένως από μένα, είτε ατομικά, είτε ως Προέδρου στο Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου. Παρακαλούνται όσοι χρησιμοποιούν αυτούσια αποσπάσματα, να αναφέρουν και τις πηγές-τους!
ΠΡΟΣ: – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – (18 Δεκεμβρίου 2003)

ΘΕΜΑ: Θέσεις και Προτάσεις για το Περιβάλλον & την Οικολογία.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα της Χημικής Επιστήμης. Είμαστε στη διάθεση των Τοπικών Αρχών & Φορέων για κάθε θέμα σχετικό με την Επιστήμη της Χημείας και τις εφαρμογές-της στην Οικονομία και την Κοινωνική δραστηριότητα.
Καταθέτουμε τις προτάσεις-μας με Κοινωνική Ευθύνη, ευχαριστόντας ταυτόχρονα τη Νομαρχιακή Αρχή για την τιμή που μας κάνει να μας προσκαλέσει να συνεισφέρουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.
Η Περιβαλλοντική Ευαισθησία δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «μόδα» όπως ίσως θα ισχυρίζονταν όσοι εφησύχαζαν όταν η προβλεπτικότητα ανήσυχων μυαλών προειδοποιούσε για την ανάγκη να ληφθούν μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι ρεαλιστικά αποτελεσματικά, συγκεκριμένα και διαφανή στην υλοποίησή-τους.
Η επίδειξη αυτάρκειας ή και αυταρέσκειας δεν είναι χρήσιμη, όταν μάλιστα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ιδιωτικός τομέας αποτελεί καίριο παράγοντα στην όλη διαδικασία Περιβαλλοντικής Προστασίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν:
Λειτουργία βιολογικών:
Είναι χρήσιμα:
α. Να συνεχισθούν και να συστηματοποιηθούν οι έλεγχοι από πλευράς Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι συστηματικοί και διαφανείς.

β. Να στελεχωθούν με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό οι ΔΕΥΑ.
γ. Οι αυτοέλεγχοι των ιδιωτικών εγκαταστάσεων πρέπει να ενθαρρυνθούν, και να μην απαξιώνονται από πλευράς δημοσίων υπηρεσιών, στα πλαίσια μάλιστα και εφαρμογής και των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EMAS.
δ. Να επαναληφθεί το Σεμινάριο για τη σωστή λειτουργία των Εγκαταστάσεων Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων και αποβλήτων. (Π.χ. Νομαρχιακά Προγράμματα 1983 – 1986).
ε. Να επανεξετασθεί το δίκτυο των προς κατασκευή δημοτικών μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας με βάση ρεαλιστικές οικονομοτεχνικές λύσεις και όχι με κριτήρια πελατειακών σχέσεων και απώθησης των αναγκαίων λύσεων σε απώτατο μέλλον.

Λάσπες Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποβλήτων.
Οι λάσπες μονάδων βιολογικής επεξεργασίας χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Είναι ανάγκη να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, τόσο για τα ξενοδοχεία αλλά κυρίως για τις μεγαλύτερες σε μέγεθος Δημοτικές εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν προσεχώς…

Διαχείριση απορριμμάτων.
Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων (Υγειονομική ταφή), οι προσπάθειες ελάττωσης της ποσότητας-τους, και η ανακύκλωση πρέπει να μελετηθούν, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα της Δωδεκανήσου είναι ο Τουρισμός, και ότι η κατά άτομο σύσταση των απορριμμάτων των ξενοδοχείων διαφέρει, όσον αφορά τον όγκο και την ποσότητα, από εκείνη των απλών κατοικιών.
Η ανακύκλωση, κυρίως λόγω του κόστους μεταφορικών, μπορεί να δοκιμασθεί με την προϋπόθεση της εθελοντικής συμμετοχής μαθητών κλπ.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Ο εθελοντισμός στην Περιβαλλοντική προστασία μπορεί να αναπτυχθεί και με την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν στον τομέα αυτό και οι Χημικοί (και άλλων θετικών κατευθύνσεων εκπαιδευτικοί), ώστε να αποφευχθεί η εντελώς θεωρητική προσέγγιση του θέματος.

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων – Διαπιστευμένα Εργαστήρια Δοκιμών
Η διαφύλαξη των αναγκαίων ποσοτήτων καλής ποιότητας πόσιμου αλλά και αρδευτικού ή άλλου νερού προϋποθέτει:
Εξοικονόμηση και αποφυγή σπατάλης
Αποφυγή ρύπανσης ή μόλυνσης των νερών.
Επεξεργασία μειονεκτικών νερών και επαναχρησιμοποίησή-τους.
Για όλα τα ανωτέρω η Χημική Επιστήμη είναι απαραίτητη κυρίως με τον Εργαστηριακό Έλεγχο που μπορεί να πραγματοποιείται σε Κρατικά, Δημοτικά (ΔΕΥΑ) ή και Ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών, όσο και με την εκπόνηση μελετών βελτίωσης της κατάστασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Εργαστήρια Δοκιμών.
Είναι ανάγκη να υπάρξει διαχωρισμός του αναγκαίου ελέγχου από την εκτέλεση Ιδιωτικού έργου Παροχής υπηρεσιών.
Στο τελευταίο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας» του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των εργαστηρίων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα από χρηματοδοτικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής σημαντικά: «Η ενίσχυση της ίδρυσης νέων εξειδικευμένων εργαστηριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης θα γίνει μετά από μελέτη σκοπιμότητας που θα υποβάλλεται από το φορέα της πρότασης και θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της παρέμβασης κατά περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος εργαστηριακών φορέων παροχής υπηρεσιών.»

Τουρισμός & Περιβάλλον – «Γαλάζιες Σημαίες».
Η Ρόδος πρωτοπόρησε ήδη από το 1987 όταν απόκτησε τις 3 από τις πρώτες 6 «Γαλάζιες Σημαίες» που απονεμήθηκαν στη χώρα-μας, αφού μόνο στην Ρόδο υπήρχαν τα απαραίτητα εργαστηριακά στοιχεία αναλύσεων. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα-μας με τις καθαρές και οργανωμένες παραλίες κολύμβησης πρέπει να αντιμετωπισθεί ως θέμα σημαντικό στο σημερινό Παγκοσμιοποιημένο Οικονομικό Περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα και οι προσπάθειες για κατοχύρωση της φέτας ή του ούζου ως εθνικών προϊόντων.
Υπέρμετρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και η προσπάθεια προσαρμογής του θεσμού σε όσα ισχύουν στις Βόρειες και Δυτικές χώρες της Ευρώπης τείνουν να αμβλύνουν (σκόπιμα;) το συγκριτικό τουριστικό πλεονέκτημα της χώρας-μας.
Οι ιδιωτικοί φορείς μέχρι σήμερα απέδειξαν τη δυνατότητα-τους να προωθήσουν το θεσμό με επιτυχία.

Αυτοέλεγχοι – EMAS
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης και αυτοελέγχων (EMAS), αποτελεί σημαντικό μηχανισμό Περιβαλλοντικής Προστασίας. Στη χώρα-μας, και στη Δωδεκάνησο ιδιαίτερα, τα σχετικά Κοινοτικά Προγράμματα δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου, με κυριότερους λόγους την έλλειψη ευρύτερης δημοσιότητας και ευκολίας πρόσβασης σε αυτά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Tags: No tags

Comments are closed.