“Ρεπουμπλικανική Ελευθερία” – Φίλιπ Πέτιτ (Philip Pettit).

"Ρεπουμπικανική Ελευθερία - Φίλιπ Πέτιτ"... το νόημα της ελευθερίας δεν μπορεί να συνίσταται στην αποφυγή κάθε παρέμβασης στη ζωή-μας, αλλά στην αποφυγή περιστάσεων που καθιστούν κάποιον άλλο κυρίαρχο πάνω-της"...."Ο κίνδυνος αυθαιρεσίας (από την απροσδιο ...