Υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων

Διαφωνώ με τη νομοθέτηση Κανονισμών και Διατάξεων της νοοτροπίας, “πονάει δόντι, κόβει κεφάλι”.
Προφανώς και δεν είναι υποχρεωτική η “χρήση των επεξεργασμένων αποβλήτων για άρδευση, περιορισμένη, απεριόριστη ή για εμπλουτισμό υδροφορέων…”
Μικρές μονάδες, ξενοδοχειακές κυρίως, και μάλιστα ήδη λειτουργούσες, μπορούν να διαθέτουν τα επεξεργασμένα απόβλητά-τους σε απορροφητικές τάφρους υπεδάφια, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για αποφυγή όχλησης από δυσοσμία ή τη μόλυνση των υπόγειων νερών κλπ.
Σε αντίθετη περίπτωση, το να απαιτείται επεξεργασία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και την απουσία επίσημου ελέγχου (…), ουσιαστικά προάγουμε διαδικασίες “δήθεν ποιότητας” και συντηρούμε έναν εισπρακτικό – φορομπηχτικό μηχανισμό…

Tags: No tags

Comments are closed.