Περί ακρυλαμιδίου και άλλων…

Ο Νέος Κανονισμός της ΕΕ περί ακρυλαμιδίου αποσκοπεί κυρίως στη μείωση της έκθεσης των καταναλωτών σε αυτό. Κατά τη διαδικασία των αυτοελέγχων, η πρόθεσή-μας θα ήταν η τεκμηρίωση της μη υπέρβασης του ορίου.
Η μείωση όμως στην έκθεση, πραγματοποιείται με βελτίωση των διαδικασιών επεξεργασίας κλπ των επικίνδυνων τροφίμων. Είναι βέβαια γνωστό πως πχ στις Ξενοδοχειακές Μονάδες η παραμονή των Πελατών είναι ολιγοήμερη και ο τυχόν κίνδυνος από αυτό τον παράγοντα, εφόσον έχουν τροποποιηθεί οι διαδικασίες, είναι ουσιαστικά αμελητέος.
Από την άλλη, πχ στα καταστήματα γρήγορου φαγητού, όπου και τα συστήματα ποιότητας (αυτοέλεγχοι) δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τις ξενοδοχειακές μονάδες, και κυρίως εκεί δεν πρέπει οι Αρμόδιοι να πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους επίσημους ελέγχους;
Η προστασία της Υγείας των Πολιτών επιτυγχάνεται όταν ο καθείς παραμένει “εφ ό ετάχθει”.
Ο Αυτοέλεγχος δεν υποκαθιστά τον επίσημο έλεγχο, ούτε αποτελεί τρόπο αύξησης της επαγγελματικής ύλης κάποιων…
Tags: No tags

Comments are closed.