ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Π.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ 72296020000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι εταίροι της εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ να συγκληθούν σε τακτική γενική συνέλευση στις 31/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως: 1. Έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014. 2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Ρόδος, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ο Διαχειριστής

Tags: No tags

Comments are closed.