ΠΡΟΣΦΟΡΑ (για το μήνα Οκτώβριο 2014) * (Ισχύει από 13/10/2014 – 22/10/2014)

Ειδικές τιμές για:

1. Δειγματοληψία – Εργαστηριακή Δοκιμή Τροφίμου [Δείκτες μόλυνσης (Κωλοβακτηριοειδή, εντεροβακτήρια, E. coli, Σταφυλόκοκκοι) – Παθογόνα (Salmonella spp., Listeria monocytogenes)]

2. Δειγματοληψία – Εργαστηριακή Δοκιμή νερού χρήσης (Καταμέτρηση λεγεονέλλας)

3. Δειγματοληψία – Εργαστηριακή Δοκιμή Αποβλήτων (Εξοδος Βιολογικού, για άρδευση): [Bιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (ΒOD), Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD), Ολικά μη διηθούμενα στερεά (TSS), pH, υπλειμματικό χλώριο, Ολικό Αζωτο, ολικός Φωσφόρος, μικροβιολογία (E. coli)]:

4. Απαιτείται προσυνεννόηση με το εργαστήριο για καθορισμό ημερομηνίας.

5. Ηδη Πελάτες (συμφωνητικό σε ισχύ) δικαιούνται πρόσθετη έκπτωση 10%.

Tags: No tags

Comments are closed.