Λιστέρια (Listeria monocytogenes) σε προϊόντα ψαριών – (ΗΠΑ)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Υπηρεσία Τροφίμων των ΗΠΑ, υποχρέωσε εγκατάσταση παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης ιχθυηρών προϊόντων, να αναστείλει τη λειτουργία-της, λόγω ανίχνευσης λιστεριας (Listeria monocytogenes)σε προϊόντα της Εταιρίας. Η επιθεώρηση έδειξε σοβαρές παραβάσεις των κανόνων Υγιεινής και μη ορθής εφαρμογής Προγράμματος haccp. Η εταιρεία υποχρεούται να καταστρέψει όλα τα αποθέματα ετοιμων προϊόντων που διαθέτει, να προβεί σε καθαρισμούς και απολυμάνσεις των χώρων-της ενώ θα της επιτραπεί να ξαναπρομηθεύσει προϊόντα αφού εργαστηριακές δοκιμές αποδείξουν απουσία μόλυνσης από λιστερια. Υποχρεούται επίσης να συμβληθεί με εξωτερικό συνεργάτη που θα ελέγχει με εργαστηριακές δοκιμές την ποιότητα των προϊόντων-της τουλάχιστον ανά τρίμηνο και επι τρία συνεχή έτη, και στη συνέχεια με μικρότερη συχνότητα για άλλα δύο έτη (συνολικά επί μία πενταετία). …..

Στο Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου “Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης” πραγματοποιούνται οι απαραίτητες δοκιμές, επιθεωρήσεις και έλεγχοι που τεκμηριώνουν την ασφάλεια των προϊόντων, ή προλαμβάνουν συμβάντα με το να προτείνουν τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες που μπορεί να απαιτούνται, ώστε τα προσφερόμενα προιόντα να είναι ασφαλή και κατάλληλα για κατανάλωση. …..

A California-based seafood processor has agreed to halt the production and distribution of its fish and fish products over Listeria monocytogenes contamination fears, under an agreement with the US Food and Drug Administration (FDA)

Tags: No tags

Comments are closed.