Εκλογές 6ης Μαίου & 17ης Ιουνίου 2012: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ!

Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης Υποψήφιος Δωδεκανήσων – “Δημιουργία, ξανά!” ΔΑΠΑΝΕΣ: 1. Παράβολο υποψηφιότητας: 146,74 Ευρώ 2. Αμοιβή δικαστικού κλητήρα, για κατάθεση υποψηφιότητας: 34,80 Ευρώ 3. Ταχυδρομικά παραλαβής διαφημιστικών εντύπων: 2 Χ 18,50 = 37,00 Ευρώ 4. Αμοιβή για διανομή φυλλαδίου: 58,00 Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ: Διακόσια εβδομήντα έξη Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (276,54)

Tags: No tags

2 Responses