ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ κλπ.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για τη «λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων και αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών αρμοδιότητας ΕΟΤ».

“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Σχεδιαγράμματα εις τριπλούν υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

β) Τεχνική Έκθεση Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους ΤΕΕ εις τριπλούν, στην οποία θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα παρακάτω στοιχεία:

– προέλευση νερού τροφοδοσίας – χωρητικότητα δεξαμενής, οριζόντιες διαστάσεις και βάθη αυτής,

– ρυθμός ανακυκλοφορίας ύδατος,

– φίλτρα (επιφάνεια διήθησης σε m2, διηθητική ικανότητα, αριθμός), αντλίες ανακυκλοφορίας (τύπος, ιποδύναμη, παροχή), εκκένωσης (αποχετευτική ικανότητα), αύλακες υπερχείλισης, σήμανση βάθους

– περιγραφή του τρόπου διάθεσης υγρών αποβλήτων

– απολύμανση, (τρόπος απολύμανσης, έλεγχος αλγοειδών, τρόπος ρύθμισης ΡΗ, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου),

– έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερού και εργαστηριακές εξετάσεις.-

μέτρα ασφαλείας λουομένων, σωσίβια, κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης , σήμανση, κλίση πυθμένα.

– ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας με αναφορά στα καθήκοντά του σχετικά με την εξασφάλιση της παροχής πρώτων βοηθειών σε λουομένους κατά την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής.”

Σημ. Από τη ψήφιση του Νόμου, θα δίδεται τετράμηνη προθεσμία συμμόρφωσης!
Tags: No tags

Comments are closed.