Πολιτική ποιότητας

   Η Διεύθυνση του εργαστηρίου επιδιώκει τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των πρακτικών και διαδικασιών του, παρέχοντας στο προσωπικό την τεχνογνωσία και όλα τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη των στόχων. Καθώς οι αναλύσεις του εργαστηρίου αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του όλου οικοδομήματος της υγιεινής των νερών και των τροφίμων, η κρισιμότητα των αναλύσεων επιβάλει στο εργαστήριο να δίνει πάντα αξιόπιστα και αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια προς όλους τους ενδιαφερόμενους χωρίς διάκριση.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους αποτελέσματα δοκιμών, που συμμορφώνονται πάντα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και του διεθνούς προτύπου ISO 17025 για τις δοκιμές για τις οποίες το εργαστήριο έχει διαπιστευτεί.

   Όλες οι δοκιμές εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων και με καθορισμένες πρότυπες μεθόδους οι οποίες έχουν αποδειχτεί αξιόπιστες και επιστημονικά αποδεκτές, με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης
Διευθυντής του εργαστηρίου

Δείτε επίσης

Φιλοσοφία της εταιρείας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη