Μελέτες

????????????????????????????????????

Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Σε βιομηχανίες / βιοτεχνίες τροφίμων

Σε μικρές επιχειρήσεις

Σε ξενοδοχεία


Τεκμηρίωση αποτελεσματικής απολύμανσης.


Προστασία από λεγεονέλλα για ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις.

Μελέτη αξιολόγησης κινδύνου

HACCP-Implimentation-services

Πρόβλεψη επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων, Π.Ε.ΚΡΙ.Σ. (HACCP)

για ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις παραγωγής και προσφοράς τροφίμων.

- Μελέτη και προσχεδιασμός

- Διαγράμματα ροής

- Εφαρμογή

- Εκπαίδευση

Διαμόρφωση συστημάτων ποιότητας (ISO) σε βιοτεχνίες / βιομηχανίες / εταιρίες

experiment-gbf9257b5f_1920

Διατροφική επισήμανση τροφίμων

 Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό επιχειρήσεων παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες